HILVERSUM - Het woonakkoord 2021-2025 ‘Samen bouwen aan een vitale en toegankelijke regio’ beschrijft de gedeelde doelen van provincie Noord-Holland en de gemeenten en woningcorporaties in de Gooi en Vechtstreek. Samen willen partijen meer mensen een betaalbare woning bieden. Daarom groeit het aandeel sociale en middeldure huurwoningen.

Tot 2040 worden in de regio 11.500 woningen toegevoegd, waarvan bijna 3.000 sociale huurwoningen. Het aandeel sociale huurwoningen groeit zo mee met de woningvoorraad. Het aantal betaalbare middeldure huurwoningen groeit met 1.500.

Daarnaast zetten partijen zich in voor een optimaal gebruik, toekomstbestendig maken en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.

Voor de uitvoering van dit woonakkoord en dat van de andere regio’s in de provincie stelt de provincie Noord-Holland een totaalbedrag van €2,5 miljoen beschikbaar voor 5 jaar.

Duurzaamheid, een prettige leefomgeving en het karakteristieke landschap zijn belangrijke uitgangspunten voor het bouwen van nieuwe woningen. De kern van de woningbouwopgave ligt binnenstedelijk, langs OV-lijnen en bij OV-knooppunten. Tegelijk moeten de kleine kernen ook vitaal blijven.

Al deze doelen liggen in lijn met de plannen voor woningbouw zoals de regiogemeenten die nu al hebben.

Ambities samen waarmaken
Partijen willen nog nauwer samenwerken aan de stapeling van opgaven van beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van woningen. Provincie, gemeenten en corporaties vinden elkaar in deze opgaven. De gezamenlijke ondertekening door drie partijen vergroot de kans dat de ambities ook echt worden waargemaakt.

In deze video geven Roland Boom (voorzitter regionaal portefeuillehoudersoverleg Bouwen en Wonen), Harro Zanting (voorzitter Platform Woningcorporaties Gooi & Vechtstreek) en Cees Loggen (gedeputeerde Wonen van provincie Noord-Holland) een toelichting op het woonakkoord.

Het woonakkoord 2021-2025 regio Gooi en Vechtstreek is ondertekend door provincie Noord-Holland, de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Huizen, Laren en Weesp en de woningcorporaties de Alliantie, Dudok Wonen, Stichting woningcorporaties Het Gooi en Omstreken, Woningstichting Naarden, Woonzorg Nederland, Habion, Woningstichting Vecht en Omstreken en Ymere.

De gemeenten Hilversum en Wijdemeren hebben met instemming kennisgenomen van het regionale woonakkoord en tekenen het woonakkoord na afronding van hun lokale woonvisie.

Het woonakkoord is hier te downloaden als .pdf-bestand.